Kunskapshub

Se, lyssna och läs!

Artiklar

Jämtland Härjedalen har gott om drivna företagare inom de gröna näringarna. Tillsammans med LRF Jämtland och Torsta AB har Grönt Center valt at lyfta några av dessa i en artikelserie, för att inspirera fler till en framtid inom de gröna näringarna.

Foto: Robert Henriksson / Torsta AB

Ren till både vardag och fest om Jillie får bestämma

Mer ren- och älgkött på svenska matbord – det är drömmen för Jillie Ren & Vilt i Ljusnedal nära Funäsdalen. Egen delibutik och direktleveranser är ett par sätt att nå kunderna och våren 2020 investerar företaget i större produktionsanläggning.

Läs mer

Foto: Robert Henriksson / Torsta AB

Kollektiv står bakom Nästgårds gårdsrestaurang

I Hölje, några mil utanför Östersund, ligger gården där Johan Rudsby är uppvuxen. Sedan sommaren 2019 driver han här Restaurang Nästgårds tillsammans med ett kollektiv av vänner från hela Sverige. Här äter gästerna med utsikt över den skog och de betesmarker som restaurangens råvaror kommer ifrån när de äter.

Läs mer

Foto: Robert Henriksson / Torsta AB

Harmoni för både hästar och människor hos Trumvallen

Arbete på ranchen i kombination med lugnet och harmonin från fjällen. Det är Trumvallens Fjällridnings affärsidé. Och hur enkelt de än må låta så fungerar det! Här trivs både hästar och människor. Det är inte minst Hanna Högberg, delägare, och hennes egen häst goda exempel på.

Läs mer

Foto: Robert Henriksson / Torsta AB

Länsmansgårdens lantbruk vill visa var maten kommer ifrån

Med hjälp av modern teknik satsar Maria och Roger Altbäck på att bedriva ett lantbruk som är hållbart för både djur och människor. Nu fortsätter de att utveckla Länsmansgårdens lantbruk utanför Brunflo i Jämtland. Den senaste satsningen är en gårdsbutik och genom den vill paret låta konsumenter komma närmare matproduktion.

Läs mer

Filmer

Pågår en utflyttning från landsbygden till staden

Landsbygderna i de regionala tillväxtstrategierna

Pågår en utflyttning från landsbygden till staden? 
På Förändringsdagen i maj hade vi besök av Stefan Svanström, utredare och expert inom geografisk analys och metodutveckling inom GIS på statistikmyndigheten SCB. Stefan gav oss en inblick i urbanisering och vad som egentligen menas med urbanisering.

”Vi rekommenderar att förstärka landsbygdsperspektivet i strategierna.” 
Carolina Schönbeck, utredare och analytiker på Tillväxtverket, har läst alla regionala utvecklingsstrategier ur ett landsbygdsperspektiv och citatet ovan är den allmänna rekommendationen. Men hur ser regionens uppdrag ut kopplat till hållbar tillväxt och attraktionskraft?

Det glokala samhället, ett framtidsscenario

Land och stad

Andreas Gyllenhammar, tidigare hållbarhetschef SWECO, numer hållbarhetschef på Jämtkraft, har tillsammans med en expertpanel tagit fram framtidscenarion för år 2050 – men vad behövs för att realisera det? 

Vad är land och vad är stad? 
Anna Olofsson Frestadius, Torsta AB, diskuterar begreppen land och stad samt hur föreställningar och språkbruk kan upprätthålla bilden och tolkningsföreträdet. 

Mot cirkulär köttproduktion

Klimatutsläpp från svensk matproduktion

Genom partnerskap och samverkan med slakteri och övriga aktörer kan en gård ytterligare minska sitt klimatavtryck. Ett slakteri som ställer om till biogasproduktion, kan gå från eldning av olja till biogas som värmekälla och samtidigt erbjuda gårdarna ett näringsrikt, klimateffektivt och lokalt alternativ till mineralgödsel – biogödsel.

På Gotlands Slagteri har ett stort omställningsarbete startats. Och samarbetet med gårdarna har kommit långt. Förutom biogasproduktion, har transporterna med fossila drivmedel ersatts av biodrivmedel som RME eller HVO. Aktörerna har även börjat investera i förnybar el samtidigt som plasttrågen till köttförpackningar ska ersättas med ett cellulosabaserat alternativ.

Fredrik Sundblad är plats- och inköpschef på Gotlands Slagteri. Han poängterar vikten av samverkan och att politiken pekar ut en tydlig riktning så att omställningen inte stannar av. Som exempel på motsatsen nämner han osäkerheten kring vilka biobränslen som kommer att vara tillgängliga och hur mikroproducenter av el på olika sätt missgynnas av dagens lagstiftning.

Svenskt jordbruk påverkar klimatet minst i hela världen. God djurhälsa, effektiv livsmedelsproduktion och ett gynnsamt klimat gör svenska bönder till världens förebilder när det gäller hållbar produktion av kött och mejerivaror.

Samtidigt behövs en ökad förståelse för att livsmedelsproduktion leder till utsläpp av metan som bidrar till ett varmare klimat. Men medan metanet som släpps ut i atmosfären försvinner inom en livstid, stannar utsläpp från exempelvis fossila bränslen kvar i atmosfären mycket längre. Därför finns det mycket som svenska bönder kan göra för att bli än mer klimateffektiva. Smart markanvändning för att binda en större mängd koldioxid är ett sätt. En övergång till fossilfria drivmedel i jordbruksmaskiner är ett annat.

Maria Berglund, agronom från Hushållningssällskapet, förklarar hur utsläppen från det svenska jordbruket ser ut i ett globalt perspektiv och ger exempel på åtgärder som jordbrukare kan ta till för att bli än mer klimateffektiva.

Minskade utsläpp från gården

Jämtlands läns självförsörjningsgrad

En jordbrukare kan göra mycket på gårdsnivå för att sänka sina klimatutsläpp. Men det kan vara svårt att veta vilka insatser som är både klimat- och kostnadseffektiva och vilka som inte är det.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet drivs av Jordbruksverket tillsammans med LRF och länsstyrelserna.

Typiska klimatåtgärder är sänkt inkalvningsålder, ökad djurhälsa, minskat spill från fält till mule, att byta till foder med lägre klimatpåverkan och ökat foderutnyttjande.

Carin Clason är rådgivningsexpert på Greppa Näringen och berättar om hur hon arbetar med att hjälpa enskilda gårdar att effektivisera produktionen. Greppa Näringen hjälper lantbrukaren att kartlägga gårdens alla utsläpp och föreslår därefter åtgärder som både ökar lönsamheten och minskar utsläppen.

I kursen projektledning och kommunikation på SLU fick en grupp agronomstudenter i uppgift att räkna ut Jämtland läns självförsörjningsgrad samt djupdyka i mjölk- och grönsaksproduktionen. Här är en kort film som visar vad de kom fram till.

Snacka Grönt - Podcast

Stäng meny